We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Missió, visió i valors

 visió

1. Missió de l'Organització:

Desenvolupament de la innovació i la tecnologia per oferir al mercat elèctric solucions integrals.

2. Visió de l'Organització:

Posicionar a l'Organització com a referent en el mercat de l'eficiència energètica.

3. Cultura i Valors de l'Organització:

 • Proximitat al client i complicitat amb el proveïdor.
 • Internacionalització.
 • Les persones com a valor.
 • Austeritat.
 • Treball en equip.
 • Reinversió de guanys en innovació i tecnologia.
 • Audàcia amb integritat i transparència.
 • Crear futur

4. El Sistema de Gestió Integrada de l'Organització està basada en:

      •      UNE-EN ISO 9001: 2015    Sistemes de Gestió de Qualitat     es en fr de
     UNE-EN ISO 14001: 2015   Sistemes de Gestió Ambiental    es en fr de
  •     OHSAS 18001: 2007   Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball    es en fr de
  •     ISO 50001:2011   Sistemes de Gestió Energètica    es en fr de
  •     ISO/IEC 17020:98   Sistema d'Inspecció    
  •    ISO/IEC 17025   Competència de laboratori d'assaigs i calibratge      

Polítiques.

 • Que el desenvolupament d'aquesta política general sigui comunicada, entesa, implantada, mantinguda al dia, revisada i que la millora contínua de la seva eficàcia es produeixi a tots els nivells.
 • Complir amb tota la normativa i legislació aplicables per a la Gestió energètica, Gestió de la Qualitat, Gestió Ambiental, Gestió de la Seguretat i la Salut, Gestió de la Restricció de Substàncies Restringides, Gestió de Processament de Substàncies Perilloses, Competència del Laboratori.
 • Satisfer les necessitats dels clients, autoritats reglamentàries o d'altres organitzacions que atorguen reconeixement.
 • Formar als empleats perquè treballin de forma segura, assegurar que tots coneixen els possibles riscos i mesures preventives, els impactes ambientals del seu lloc de treball, la millora de l'eficiència energètica, i perquè estiguin compromesos amb la qualitat, i amb la gestió de la restricció de substàncies perilloses i competències requerides al personal del Laboratori.
 • Reduir activament el risc i el perill en el treball, la contaminació ambiental i la millora de l'acompliment energètic.
 • Treballar per una millora contínua de la qualitat del producte i servei, per la restricció de substàncies perilloses, de la seguretat i salut, i del mediambient, eficiència energètica i gestió del Laboratori.
 • Assignar responsabilitats en les activitats relatives a l'eficiència energètica, qualitat, restricció de substàncies perilloses, seguretat i salut, i mediambient.
 • El desenvolupament d'aquesta política és responsabilitat de la direcció i cada col·laborador de l'Organització ha de participar activament en la seva execució.
 • El propòsit fonamental del Laboratori és la fiabilitat i conformitat dels assaigs i calibratges amb mètodes validats.
 • Bona pràctica professional i qualitat en els assaigs i calibratges del laboratori, amb independència, autoritat i competència necessària per al seu assegurament.

 

Política sobre minerals en conflicte:  es en

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT