Condicions generals de venda

1. Generalitats

1.1 La venda i el subministrament d’equips i materials elèctrics (en endavant, els subministraments) que hagi de fer Circutor, SA (en endavant, el venedor) s’han de regir per aquestes Condicions generals de venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de manera diferent en un document contractual i que en constitueixi les condicions particulars. Per aquest motiu, no tenen valor, a tots els efectes, qualssevol altres condicions que el venedor no hagi acceptat expressament.

1.2 Es considera que aquestes Condicions generals s’han comunicat al comprador des del moment en què se li comuniqui la pàgina web on hi ha aquestes Condicions generals o rebi una oferta del venedor acompanyada d’aquestes Condicions generals. De manera alternativa, es consideren comunicades si el comprador les ha rebut prèviament en el curs de la seva relació comercial amb el venedor. En tots aquests casos, es consideren acceptades per part del comprador, a tots els efectes, en el moment de fer la comanda.

2. Objectiu i abast de les ofertes

2.1 Excepte si el venedor fa una oferta específica, els preus aplicables són els que apareixen a la llista de preus del venedor en vigor en la data en la qual es faci la comanda. Quan el venedor hagi emès una oferta, els preus i les condicions d’aquesta oferta fan referència exclusivament als productes (especificacions i quantitats) especificats en aquesta oferta, i són vàlids durant un mes, excepte que s’estipuli el contrari.

2.2 El venedor es reserva el dret de fer qualsevol canvi en qualsevol moment, en particular en relació amb el format, la forma, el color, les dimensions o els materials dels productes, les representacions, les descripcions i les especificacions presentades en els seus catàlegs o fullets.

3. Perfecció de la compravenda

L’acceptació per part del comprador d’una oferta del venedor s’ha de materialitzar, en tot cas, amb una ordre de comanda del comprador, i són aplicables les condicions que descriu aquest document.

4. Formalització de comandes i abast del subministrament

4.1 L’abast del subministrament ha d’estar especificat clarament en la comanda del comprador. La comanda no es considera efectiva sense l’acceptació del venedor. El fet que el comprador no rebi una notificació d’acceptació o rebuig de la comanda del venedor no implica l’acceptació de la comanda.

4.2 El subministrament inclou únicament els equips i els materials objecte de la comanda, excepte els casos en què, en la comanda del comprador que hagi estat acceptada pel venedor, s’inclogui explícitament alguna documentació, informe, suport o servei addicionals.

5. Preus

5.1 Els preus del subministrament són nets, sense incloure IVA ni cap altre impost, dret o taxa, que es repercutiran posteriorment en la factura amb els tipus corresponents. Excepte si hi ha una estipulació contrària en la comanda acceptada pel venedor, el venedor ha d’incloure en la comanda el preu del subministrament, l’embalatge ordinari utilitzat pel venedor, sense incloure cap altre embalatge, i s’han de considerar situats a la fàbrica del venedor.

5.2 Els productes objecte d’una comanda viatgen per compte i risc del comprador i, en cas d’expedir-los el venedor, ho ha de fer a ports deguts. El venedor pot establir acords, condicions o propostes a partir de les quals es pot fer càrrec del transport i l’assegurança del subministrament. En aquests casos, el venedor es reserva el dret d’escollir el mitjà i la companyia de transport i d’assegurança.

5.3 Els preus indicats en l’oferta s’entenen per a les condicions de pagament especificades en l’oferta. Si aquestes condicions de pagament es modifiquen, els preus de l’oferta s’han de revisar.

5.4 Les tarifes de preus es poden modificar en qualsevol moment. En aquest cas, la modificació es notifica amb quinze dies d’antelació.

6. Condicions de pagament

6.1 La comanda del comprador ha d’incloure les condicions de pagament del subministrament. També es poden aplicar unes condicions de pagament prèviament especificades en el marc d’un acord de relació comercial contínua entre el comprador i el venedor. Aquestes condicions de pagament s’han d’atenir al que preveu la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures per la lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims que estableix aquesta Llei. En qualsevol cas, les condicions de pagament s’han de mantenir sempre dins el marc legal vigent.

6.2 El pagament s’ha de realitzar en les condicions acordades, en el compte bancari del venedor o mitjançant un altre procediment acordat. El pagament s’ha de realitzar sense cap deducció, com ara retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o qualsevol altra deducció.

6.3 En cas d’endarreriment en els pagaments per part del comprador, ha de pagar al venedor, sense cap requeriment i a partir de la data de venciment del pagament, els interessos de demora del pagament endarrerit, que s’han de calcular conforme al que preveu l’article 7 de la Llei 3/2004, del 29 de desembre. El pagament d’aquests interessos no allibera el comprador de l’obligació de fer la resta dels pagaments en les condicions acordades.

6.4 En cas que el comprador incorri en endarreriments en els pagaments acordats, el venedor pot suspendre de manera provisional o definitiva, segons la seva elecció, l’enviament del subministrament o l’execució dels serveis associats a aquest subministrament, sense perjudici de requerir-li al comprador la realització dels pagaments endarrerits i de reclamar-li, si escau, compensacions addicionals per aquesta suspensió del subministrament o execució dels serveis acordats.

6.5 L’impagament d’un termini en la data de venciment provoca automàticament el venciment i l’exigibilitat de totes les quantitats degudes pel comprador incomplidor, independentment de la manera com s’hagi instrumentat el pagament (lletres de canvi, pagarés o altres). Així mateix, el venedor es reserva el dret de suspendre l’execució de les pròpies obligacions fins al pagament complet de les quantitats degudes, i d’exigir la indemnització de costos que indica l’article 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

6.6 Els equips i els materials objecte de comanda se subministren sota reserva de domini a favor del venedor, fins al compliment total de les obligacions de pagament del comprador. El comprador resta obligat a cooperar i adoptar totes les mesures que siguin necessàries o convenients, i les que proposi el venedor, per salvaguardar la seva propietat sobre aquests equips i materials.

6.7 Quan coincideixin períodes de venciment amb períodes de vacances, no s’accepten retards en els pagaments per part del venedor ni s’admeten ajornaments ni circulars que els defugin. Igualment, no s’admet cap contingut similar dins de les condicions de la comanda, especificades pel comprador.

7. Terminis i condicions de lliurament

7.1 El termini de lliurament s’entén per al material posat en la posició i les condicions indicades en la comanda acceptada. En cas que no s’especifiqui la posició de lliurament, es considera el subministrament situat a la fàbrica o els magatzems del venedor. Per tal que el termini de lliurament obligui el venedor, el comprador ha d’haver complert estrictament el programa de pagaments, si escau.

7.2 Els terminis queden condicionats a la disponibilitat dels equips i els materials, i a qualsevol altra circumstància existent que pogués influir, en el moment de la recepció de la comanda ferma per part del venedor expedida pel comprador. Qualsevol ampliació o modificació posterior de la comanda transforma la comanda en una comanda nova, per la qual cosa es reinicien tots els processos i es revisen novament totes les condicions i terminis.

8. Recepció

8.1 Un cop rebut el subministrament, el comprador ha de verificar-ne el contingut en un termini no superior a 15 dies des de la recepció, per comprovar defectes i/o faltes eventuals que poguessin ser imputables al venedor, i ha de comunicar si escau, de manera immediata i per escrit al venedor l’existència d’aquests defectes i/o faltes.

8.2 Un cop transcorreguts 15 dies des de la recepció del subministrament per part del comprador sense que el venedor hagi rebut una comunicació escrita sobre defectes o faltes eventuals, es considera que el subministrament ha estat acceptat.

9. Devolució de materials. Reclamacions

9.1 Quan les causes d’una devolució de material no siguin imputables al venedor, es considera sempre el que estableixen els punts següents d’aquest apartat 9.

9.2 Hi ha d’haver un acord previ entre el venedor i el comprador per a qualsevol devolució de material. L’existència d’aquest acord queda acreditada amb el document corresponent d’autorització de devolució (RMA), que s’ha d’emetre segons el procediment establert pel venedor.

9.3 El comprador disposa d’un termini d’un mes des de la compra i la recepció d’un material per sol·licitar autorització de devolució.

9.4 En cas que el comprador mantingui material de Circutor en estoc, hi ha d’haver un acord d’estoc entre el venedor i el comprador on s’especifiqui clarament el termini màxim des de la compra per a l’acceptació d’una devolució. Aquest termini no pot superar en cap cas els nou mesos. Si aquest acord no existeix, el termini és d’un mes.

9.5 El comprador ha de facilitar la informació sol·licitada pel venedor relativa al material objecte de la devolució, la compra i la causa de la devolució.

9.6 El comprador accepta la seva participació en els costos de revisió i condicionament del material retornat, que són com a mínim del 15 % de l’import abonable. Un cop rebut a Circutor el material objecte de la devolució, el venedor analitza l’estat d’aquest material i informa el comprador del percentatge de depreciació final, així com de qualsevol altra condició que afecti aquesta devolució. No es considera autoritzada la devolució fins a l’acceptació de les condicions finals per part del comprador.

9.7 Les devolucions es fan sempre amb ports a càrrec del comprador.

9.8 El venedor no accepta devolucions de materials declarats com a obsolets, descatalogats, usats o instal·lats, o sotmesos a desmuntatge o altres manipulacions que impedeixin oferir garanties de la seva utilització normal.

9.9 El venedor no accepta devolucions de materials que hagin estat dissenyats o fabricats específicament per al comprador.

9.10 No s’accepta cap devolució ni es fa cap abonament de cap material que no hagi estat comprat directament pel comprador al venedor. A fi de garantir aquest punt, el comprador ha de facilitar sempre la informació de la factura corresponent a la venda. El comprador determina la traçabilitat del material en qüestió amb aquesta factura.

9.11 Per a qualsevol devolució les causes de la qual siguin responsabilitat del venedor, cal procedir segons el marc legal vigent que correspongui. En qualsevol cas, el comprador es compromet a comunicar la incidència al venedor seguint el procediment establert, que inclou l’obtenció de l’autorització de devolució (RMA) corresponent, a fi de garantir una solució ràpida i eficaç.

10. Garanties

10.1 El venedor garanteix els productes que hagi subministrat pel que fa a defecte de materials, fabricació o acoblament per un període de dos anys a partir de la data de recepció, ja sigui explícita (superació de proves de recepció, acordades entre el venedor i el comprador, i enviament per escrit d’acceptació del subministrament), tàcita (15 dies després de l’enviament al comprador sense comunicació escrita al venedor indicant alguna disconformitat) o de 18 mesos a partir de la data en què es notifiqui que el subministrament està disponible per a l’enviament, el que passi abans.

10.2 La garantia expressada a l’apartat 8.1 consisteix en la reparació, en els tallers del venedor, o el subministrament substitutiu dels elements que s’hagin reconegut com a defectuosos, ja sigui per defectes del material, o per defectes de fabricació o d’acoblament.

10.3 La reparació o la substitució d’un element defectuós del subministrament no varia la data d’inici del període de garantia del conjunt del subministrament, que és la que indica l’apartat 8.1. Tot i això, l’element reparat o substituït té dos anys de garantia a partir de la seva reparació o substitució.

10.4 Queden exclosos de la garantia els danys o els defectes deguts al desgast normal per utilització dels equips. A més, queden exclosos de la garantia, la qual es considera caducada, els danys i els defectes originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzematge o maneig erroni o negligent, ús abusiu, muntatges defectuosos, variacions en la qualitat del subministrament elèctric, modificacions introduïdes en el subministrament sense aprovació del venedor i, en general, qualsevol causa que no sigui imputable al venedor.

11. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat del venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o l’incompliment de les seves obligacions contractuals no pot excedir, en conjunt, el preu bàsic contractual, i no inclou en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos, producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del comprador, pèrdues d’estalvis previstos ni qualsevol altre perjudici especial, indirecte o conseqüencial.

La limitació de responsabilitat que conté aquesta clàusula preval sobre qualsevol altra limitació que contingui qualsevol altre document contractual, que sigui contradictòria o incongruent amb aquesta clàusula, llevat que aquesta previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat del venedor.

12. Limitació d’exportació

El comprador reconeix que els productes subministrats pel venedor poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i que, sense les autoritzacions per exportar o reexportar de les autoritats competents, no es pot vendre, ni llogar ni transferir els subministraments, ni tampoc utilitzar-los per a qualsevol propòsit que no sigui allò acordat. El comprador és responsable de complir aquestes provisions i regulacions.

13. Dret aplicable. Submissió a jurisdicció i competència

Aquestes condicions s’han de regir i interpretar d’acord amb les lleis espanyoles.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Terrassa (Barcelona, Espanya).

14. Força major

14.1 En cas que el venedor es vegi impedit, totalment o parcialment, per al compliment de les seves obligacions contractuals per causa de força major, el compliment de les obligacions afectades queda suspès, sense cap responsabilitat del venedor.

14.2 Per força major s’entén qualsevol causa o circumstància més enllà del control raonable del venedor, incloent-hi, però sense limitació, vagues de subministradors, transports i serveis, falls en els subministraments de tercers, falls en els sistemes de transports, catàstrofes naturals, inundacions temporals, disturbis, vagues, conflictes laborals, aturades de personal del venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, actes, omissions o intervencions de qualsevol tipus de govern o agència del govern i altres causes de força major contemplades en la legislació vigent que afectin directament o indirectament les activitats del venedor.

14.3 Quan concorri una causa de força major, el venedor ho ha de comunicar al comprador al més aviat possible, i ha d’expressar aquesta causa i la seva durada previsible. Igualment, ha de comunicar el cessament de la causa i especificar el temps en què donarà compliment a les obligacions suspeses per raó de la causa. L’ocurrència d’un succés de força major dona dret al venedor a una extensió raonable del termini de lliurament.

15. Confidencialitat

Les parts han de tractar confidencialment tots els documents, dades, materials i informació proporcionada per una part a l’altra i no revelar-los a cap tercer, ni utilitzar-los per a cap altre propòsit diferent del compliment i el desenvolupament del subministrament, llevat que hi hagi el consentiment previ per escrit de l’altra part.

Això no és obstacle perquè el venedor faciliti el nom del comprador i les dades bàsiques del subministrament com a part de les seves referències comercials.

16. Resolució

16.1 Qualsevol de les parts pot acabar immediatament la comanda mitjançant notificació per escrit a l’altra part, si l’altra part incompleix, de manera substancial, la comanda.
Un incompliment de comanda no pot ser considerat substancial llevat que la part que incompleix hagi estat notificada amb antelació per escrit i no hagi posat remei a l’incompliment dins dels trenta (30) dies següents a la notificació.

Així mateix, són causa de resolució els supòsits següents:

    • la dissolució i/o la liquidació o la declaració de concurs de creditors de qualsevol de les parts, excepte en el marc d’operacions de fusió realitzades dins del Grup al qual cadascuna pertanyi.
    • el cessament d’activitat de qualsevol de les parts.
    • la persistència d’un esdeveniment de força major durant més de tres mesos des de la data d’avís per part d’una de les parts a l’altra.
    • qualsevol altra causa de resolució assenyalada expressament en altres clàusules d’aquestes Condicions.