D’acord amb aquest principi i amb la voluntat de l’organització, mitjançant aquest document adquirim els compromisos següents

Compromisos

Generals de gestió

Compromís amb

qualitat

Compromís amb

medi ambient i eficiència energètica

Compromís amb

seguretat i salut

Compromisos amb

ètica, drets humans i desenvolupament societat sostenible

Compromís amb

compra responsable i minerals en conflicte

Compromís amb

seguretat de la informació

Compromís amb

gestió de laboratoris

Compromís amb

avaluació de la conformitat

Declaración de Compromisos y Ética Empresarial

Compromisos generals de gestió

 • Fomentar aquesta política i el Codi ètic establert per l'organització.
 • Complir la legislació i els requisits normatius aplicables a les activitats, els productes o els serveis desenvolupats per l'organització.
 • Col·laborar amb les autoritats reglamentàries, entitats que atorguen reconeixement o altres parts interessades, i aportar tota la informació i els recursos necessaris per al desenvolupament de les seves competències de manera puntual i veraç.
 • Satisfer els requisits dels nostres clients, proveïdors, col·laboradors i altres parts interessades.
 • Garantir la bona pràctica professional mitjançant la motivació, la satisfacció i el sentit de pertinença dels nostres treballadors i col·laboradors.
 • Impulsar el lideratge de l'organització, així com la identificació i la minimització dels riscos existents.
 • Formar els empleats i desenvolupar les seves competències.
 • Millorar contínuament els sistemes. Processos i activitats de l'organització.
 • Alinear les activitats amb els principis establerts en el Pacte Mundial i l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, respecte dels drets humans i socials, la no discriminació i el desenvolupament sostenible de la societat i l'entorn natural.

Compromís amb la qualitat

 • Assegurar la qualitat del producte i del servei conforme a les especificacions acordades amb el client i altres parts interessades.
 • Conformitat dels productes d'acord amb les normatives i els reglaments aplicables, i certificar o homologar aquests productes a nivell internacional
  Atendre les necessitats, les consultes, els suggeriment i les queixes dels nostres clients i altres parts interessades.
 • Satisfacció dels nostres clients mitjançant un producte o un servei de qualitat, a un cost optimitzat i complint els terminis acordats.
 • Millora contínua en el disseny dels productes, els processos de fabricació i la gestió de la qualitat.

Compromís amb el medi ambient i l’eficiència energètica

 • Protegir el medi ambient minimitzant l'impacte ambiental de les activitats, promovent iniciatives i bones pràctiques.
 • Fomentar l'ús responsable de l'energia, ajustant el seu consum a les necessitats de concretes del moment.
 • Desenvolupar i difondre tecnologies respectuoses amb el medi ambient i l'eficiència energètica sota la perspectiva del cicle de vida.
 • Millora contínua de la reducció dels impactes ambientals i l'eficiència dels consums energètics.

Compromís amb la seguretat i la salut

 • Prevenir els accidents i les lesions en la salut dels nostres col·laboradors i altres parts interessades, millorar els llocs de treball, reduir i controlar els riscos laborals.
 • Reduir l'ús de substàncies especials utilitzades en les nostres activitats i presents en els productes d'acord amb la reglamentació i les directrius internacionals.
 • Millora contínua dels processos i llocs de treball per a la reducció dels riscos de seguretat i salut dels col·laboradors.

Compromís amb el comportament ètic, drets humans i desenvolupament societat sostenible

 • Gestionar de manera ètica la nostra activitat diària basant-nos en els valors corporatius.
 • Donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment i vetllar per assegurar que aquest compromís també sigui subscrit pels seus proveïdors, col·laboradors i altres parts interessades.
 • Garantir el lliure exercici de la llibertat sindical dels seus treballadors i el dret de negociació col·lectiva.
 • No permetre el treball forçós o sota coacció dels treballadors, ni recórrer a la contractació de menors, excepte en cas d'acords formatius autoritzats legalment.
 • Garantir el pagament puntual dels salaris i les obligacions amb l'administració, d'acord amb la legislació vigent.
 • Promoure la igualtat real i la no discriminació del personal per raó de raça, origen social, nacionalitat, religió, discapacitat, gènere, orientació sexual, responsabilitat familiar, afiliació a sindicats, opinions o ideologies polítiques.
 • Garantir el comportament ètic dels seus empleats, prenent mesures contra la discriminació, l’assetjament, la violència, la corrupció, l’extorsió, el suborn i altres males pràctiques, i fomentar la integritat, l'honestedat i el tracte just d'acord amb el Codi ètic establert pel Grup.

Compromís de compra responsable i de minerals en conflicte

 • Exercir l'activitat empresarial de manera sostenible, incorporant directrius de compres responsables que afavoreixin les compres verdes, de proximitat i el comerç just.
 • Exigir als proveïdors l'ús de minerals lliures de conflicte, que directament o indirectament no financin o beneficiïn els grups armats a la RDC o a països confrontants.
 • Complir els compromisos de la informació requerits per a la transparència de la cadena de subministrament.

Compromís amb la seguretat de la informació

 • Confidencialitat de les dades facilitades per clients, col·laboradors, proveïdors i altres parts interessades, assegurant la protecció de dades personals, la privadesa i el secret de la propietat industrial, així com la resta d’informació acordada com a confidencial.
 • Integritat de les dades i la informació necessària per satisfer els requisits amb les parts interessades.
 • Disponibilitat de les dades i la informació necessària per satisfer els requisits amb les parts interessades en el moment que sigui requerit.
 • Seguretat de les dades obtingudes dels serveis específics en línia prestats per Grup Circutor als clients, i proporcionar confidencialitat, integritat i disponibilitat, d'acord amb les obligacions contractuals, legals i l'estat de la tecnologia.
 • Millora contínua en la reducció dels riscos de seguretat de la informació i establiment d'objectius de seguretat d'acord amb els compromisos d'aquesta política.

Compromís de la gestió del laboratori

 • Competència dels serveis de calibratge i assaig d'acord amb els criteris d'acreditació, reglamentaris o de traçabilitat internacional.
 • Independència, imparcialitat i autoritat en les activitats del laboratori i el judici sobre els resultats dels seus calibratges i assaigs.
  Confidencialitat de la informació facilitada pels clients i dels resultats dels calibratges i els assaigs.
 • Millora contínua dels mètodes de calibratge i assaig.

Compromís de l'avaluació de la conformitat

 • Competència i rigor en l'aplicació del mètode d'avaluació de la conformitat conformes als procediments, la normativa i els altres requisits reglamentaris establerts.
 • Imparcialitat i independència en les activitats d'avaluació de conformitat i el judici arrel dels resultats.
 • Confidencialitat de la informació facilitada pels clients, per l’autoritat reglamentària i per altres parts interessades, incloent els resultats de l'avaluació.
 • Millora contínua dels mètodes d'avaluació.