UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Ogólne warunki sprzedaży

1. Informacje ogólne

1.1 Sprzedaż i dostawy sprzętu i materiałów elektrycznych (nazywane dalej Dostawami) realizowane przez firmę Circutor, S.A. (nazywaną dalej Sprzedającym) są regulowane przez niniejsze Ogólne warunki sprzedaży z wyjątkiem wszelkich odmiennych, wyraźnych postanowień w tym zakresie, mających formę dokumentu umownego oraz stanowiących jego szczegółowe warunki. W związku z powyższym, wszelkie inne warunki, które nie zostały w sposób wyraźny zaakceptowane przez Sprzedającego, nie mają żadnej wartości pod jakimkolwiek względem.

1.2 Uznaje się, że niniejsze Warunki ogólne zostały przekazane Kupującemu w chwili poinformowania go o adresie strony internetowej, na której się one znajdują, lub w chwili otrzymania przez niego oferty od Sprzedającego wraz z tymi Warunkami. Opcjonalnie, uznaje się, że zostały one przekazane Kupującemu, jeśli Kupujący otrzymał je uprzednio, w trakcie swojej relacji handlowej ze Sprzedającym; przy czym w każdym przypadku i dla wszystkich celów uznaje się, że zostały one zaakceptowane przez Kupującego z chwilą złożenia zamówienia.

2. Cel i zakres ofert

2.1 Z wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedający realizuje specyficzną ofertę, ceny mające zastosowanie to te, które znajdują się na liście cen Sprzedającego i które obowiązują w dniu realizacji zamówienia.
W przypadku przedstawienia oferty przez Sprzedającego, ceny i warunki danej oferty odnoszą się wyłącznie do produktów (specyfikacji oraz ilości) określonych w tej ofercie i są ważne przez okres jednego miesiąca, chyba że postanowiono inaczej.

2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian w każdym momencie, zwłaszcza w odniesieniu do formatu, formy, koloru, wymiarów lub materiałów produktów, wizerunków, opisów i specyfikacji przedstawionych w swoich katalogach lub folderach.

3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Akceptacja ze strony Kupującego oferty Sprzedającego powinna w każdym przypadku skonkretyzować się w postaci zamówienia ze strony Kupującego, przy czym zastosowanie będą miały warunki opisane w niniejszym dokumencie.

4. Składanie zamówień i zakres dostawy

4.1 Zakres dostawy powinien być w jasny sposób określony w zamówieniu złożonym przez Kupującego. Zamówienie nie jest uznawane za ważne bez uprzedniej akceptacji ze strony Sprzedającego. Nieodebranie przez Kupującego powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu zamówienia przez Sprzedającego nie pociąga za sobą akceptacji zamówienia.

4.2 Dostawa obejmuje wyłącznie sprzęt i materiały będące przedmiotem dostawy z wyjątkiem przypadków, gdy zamówienie Kupującego, które zostało zaakceptowane przez Sprzedającego, zawiera w sposób wyraźny dodatkową dokumentację, raport, nośnik/wsparcie lub usługę.

5. Ceny.

5.1 Ceny Dostawy są cenami netto, nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych podatków ani opłat, które mogą następnie zostać uwzględnione na fakturze z podaniem odpowiednich stawek. Z wyjątkiem odmiennego postanowienia, w zamówieniu zaakceptowanym przez Sprzedającego, Sprzedający zawiera w cenie Dostawy zwykłe opakowanie używane przez Sprzedającego z wyłączeniem wszelkich innych opakowań, przy czym uznaje się, że opakowania są zlokalizowane w fabryce Sprzedającego.

5.2 Produkty będące przedmiotem zamówienia są transportowane na rachunek i na ryzyko Sprzedającego, a w przypadku wysyłania ich przez Sprzedającego, opłaty za transport są pokrywane przez Kupującego. Sprzedający może zawierać umowy, ustanawiać warunki lub przedstawiać oferty, w oparciu o które może podejmować się transportu i ubezpieczenia dostawy. W tych przypadkach, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru środka transportu oraz agencji transportowej oraz ubezpieczeniowej.

5.3 Uważa się, że ceny wskazane w ofercie są cenami obowiązującymi dla określonych w ofercie warunków płatności. W przypadku zmiany danych warunków płatności, ceny w ofercie zostaną zmodyfikowane.

5.4 Taryfy cen mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, w tym przypadku nastąpi odpowiednie powiadomienie z piętnastodniowym wyprzedzeniem.

6. Warunki płatności

6.1 Zamówienie Kupującego powinno zawierać warunki płatności za Dostawę. Można również stosować warunki płatności, które zostały wcześniej określone w ramach umowy dotyczącej relacji handlowej między Kupującym i Sprzedającym. Wspomniane warunki płatności powinny być zgodne z postanowieniami Ustawy 15/2010 z dnia 5 lipca, zmieniającej Ustawę 3/2004 z dnia 29 grudnia, na mocy której ustanowiono środki w celu walki z zaległościami płatniczymi w operacjach handlowych, przy czym w żadnym przypadku warunki płatności nie mogą przekraczać maksymalnych terminów ustalonych w tej Ustawie. W każdym przypadku, warunki płatności powinny zawsze być zgodne z obowiązującymi przepisami.

6.2 Płatność jest realizowana na uzgodnionych warunkach, na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pomocą innej uzgodnionej procedury. Płatność należy realizować bez jakichkolwiek odliczeń, na przykład nieuzgodnionych potrąceń, rabatów, kosztów, podatków lub opłat lub jakichkolwiek innych odliczeń.

6.3 W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu, bez jakiegokolwiek wezwania oraz licząc od daty wymagalności, odsetki za zwłokę w płatności, obliczone zgodnie z artykułem 7 Ustawy 3/2004 z dnia 29 grudnia. Zapłata wspomnianych odsetek nie zwalnia Kupującego od obowiązku uregulowania pozostałych płatności na uzgodnionych warunkach.

6.4 W przypadku, gdy Kupujący popadnie w zwłokę w związku z opóźnieniem uzgodnionych płatności, Sprzedający może zawiesić w sposób tymczasowy lub definitywny, według swojego wyboru, wysyłkę Dostawy lub realizację usług z nią związanych, bez uszczerbku dla żądania od Kupującego uregulowania opóźnionych płatności oraz wymagania, w odpowiednim przypadku, dodatkowych rekompensat z tytułu wspomnianego zawieszenia Dostawy lub wykonania uzgodnionych usług.

6.5 Nieuregulowanie zapłaty raty w dniu upływu terminu płatności spowoduje automatycznie upływ terminu płatności oraz wymagalność wszystkich należności od Kupującego zalegającego z płatnościami, niezależnie od formy zapłaty (weksel, weksel własny lub inne). Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania własnych zobowiązań, aż do całkowitej zapłaty należności oraz prawo wymagania odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, przewidzianego w artykule 8 Ustawy 3/2004 z dnia 29 grudnia.

6.6 Sprzęt i materiały będące przedmiotem zamówienia są dostarczane z zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego do wymienionych, aż do momentu całkowitego wykonania zobowiązań płatniczych przez Kupującego, przy czym ma on obowiązek, aby współpracować i zastosować wszelkie niezbędne lub właściwe środki, a także środki proponowane przez Sprzedającego w celu zachowania jego prawa własności do wspomnianego sprzętu i materiałów.

6.7 W przypadku pokrywania się okresów, w których upływa termin płatności, z okresami wakacyjnymi, Sprzedający nie akceptuje opóźnień w płatnościach ani nie dopuszcza przesunięcia terminów płatności ani pism, które miałyby spowodować ich uniknięcie. Nie dopuszcza się również jakichkolwiek podobnych treści w warunkach zamówienia, określonych przez Kupującego.

7. Terminy i warunki dostawy

7.1 Za termin dostawy uznaje się termin przekazania produktu w miejsce i w warunkach określonych w przyjętym zamówieniu. W przypadku, gdy w przyjętym zamówieniu nie określono sposobu dostawy, uznaje się, że Dostawa ma miejsce w fabryce lub magazynach Sprzedającego. Aby termin dostawy zobowiązywał Sprzedającego, Kupujący powinien ściśle wykonać przewidziany w danym przypadku plan płatności.

7.2 Terminy dostawy są uzależnione od dostępności sprzętu i materiałów oraz od wszelkich innych występujących okoliczności, które mogą mieć wpływ na ten termin w momencie otrzymania przez Sprzedającego ważnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Jakiekolwiek późniejsze poszerzenie lub modyfikacja zamówienia spowoduje przekształcenie danego zamówienia w nowe zamówienie, powodując ponowne rozpoczęcie wszystkich procedur oraz modyfikację wszystkich warunków i terminów.

8. Odbiór

8.1 Po odebraniu Dostawy, Kupujący sprawdzi jej zawartość w terminie nieprzekraczającym 15 dni od daty odbioru w celu wykrycia ewentualnych usterek i/lub wad, za które odpowiada Sprzedający, przy czym Kupujący natychmiast powiadomi na piśmie Sprzedającego o występowaniu tych usterek i/lub wad.

8.2 W przypadku nieotrzymania pisemnego powiadomienia przez Sprzedającego o ewentualnych usterkach lub wadach, po upływie 15 dni od daty odbioru Dostawy przez Kupującego, uznaje się, że Dostawa została przyjęta.

9. Zwrot materiałów. Reklamacje

9.1 W żadnym przypadku Sprzedający nie przyjmuje zwrotów materiałów bez uprzedniego odpowiedniego porozumienia z Kupującym. Ustanawia się termin 15 dni od daty odbioru Dostawy przez Kupującego na powiadomienie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze dokonania zwrotu oraz wyjaśnienie przyczyn zwrotu, a także na uzgodnienie - w odpowiednim przypadku - przez Kupującego ze Sprzedającym warunków i procedury zwrotu. W każdym przypadku, reklamacje Kupującego skierowane do Sprzedającego powinny być formułowane w formie pisemnej oraz w sposób wiarygodny, z załączeniem prawidłowo wypełnionego formularza “upoważnienie firmy Circutor”, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej obsługi posprzedażnej.

9.2 Zwrot lub wysyłka sprzętu lub materiału do zakładów Sprzedającego, zarówno w celu zapłaty, wymiany jak i naprawy, powinny zawsze być wykonywane z pokryciem opłaty za transport przez Kupującego.

9.3 W przypadku zwrotu na skutek błędu w zamówieniu lub z powodu innych przyczyn niezwiązanych ze Sprzedającym, przyjęcie zwrotu jest uzależnione od wyrażenia zgody na partycypację, ze strony Kupującego, w kosztach kontroli i opakowania, które w żadnym przypadku nie będą mniejsze niż 15% wartości netto zwróconego sprzętu.

9.4 Sprzedający nie przyjmuje zwrotów materiałów, które zostały pozbawione swojego oryginalnego opakowania, były używane, zamontowane w innym sprzęcie lub instalacjach, lub poddane demontażowi niezwiązanemu ze Sprzedającym.

9.5 Sprzedający nie przyjmuje również zwrotów produktów zaprojektowanych lub wyprodukowanych specjalnie na potrzeby danego zamówienia.

10. Gwarancje

10.1 Sprzedający zapewnia gwarancję na wszystkie dostarczone produkty w odniesieniu do wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych przez okres dwóch lat od daty odbioru, zarówno wyraźnej (przejście testów odbiorczych, uzgodnionych między Sprzedającym i Kupującym oraz wysyłka pisemnej akceptacji Dostawy) jak i dorozumianej (15 dni po wysyłce do Kupującego bez otrzymania przez Sprzedającego pisemnego powiadomienia o jakimkolwiek sprzeciwie) lub przez okres 18 miesięcy od daty powiadomienia o dostępności Dostawy do wysyłki, w zależności od warunku, który został najwcześniej spełniony.

10.2 Gwarancja określona w punkcie 8.1 polega na naprawie w warsztatach Sprzedającego lub na dostawie zastępczej elementów, które zostały uznane za wadliwe z powodu wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych.

10.3 Naprawa lub wymiana wadliwego elementu Dostawy nie powoduje zmiany rozpoczęcia biegu okresu gwarancji całości Dostawy, którą jest data określona w punkcie 8.1. Tym niemniej, naprawiony lub wymieniony element będzie objęty dwuletnią gwarancją od daty naprawy lub wymiany.

10.4 Z gwarancji zostają wyłączone szkody lub wady spowodowane normalnym zużyciem na skutek eksploatacji sprzętu. Jednocześnie wyłącza się z gwarancji, która tym samym zostaje uznana za wygasłą, szkody i usterki wywołane przez niewłaściwe przechowywanie lub konserwację, błędne lub niedbałe składowanie lub manipulację, nieodpowiednie użycie, nieprawidłowy montaż, wahania jakości zasilania elektrycznego, modyfikacje wprowadzone w Dostawie bez zgody Sprzedającego oraz wszelkie inne przyczyny, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Sprzedającego, jego agentów, pracowników, podwykonawców i dostawców z tytułu reklamacji związanych z wykonaniem lub niewykonaniem jego zobowiązań umownych nie przekracza ogółem podstawowej ceny umownej i nie obejmuje w żadnym przypadku szkód wynikłych z powodu utraconych zysków, utraty dochodów, produkcji lub użytkowania, kosztów kapitałowych, kosztów braku działalności, opóźnień i reklamacji klientów Kupującego, utraty przewidzianych oszczędności ani jakichkolwiek innych specjalnych szkód pośrednich lub wynikowych.

Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w niniejszej klauzuli ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi ograniczeniami zawartymi w innym dokumencie umownym, o treści sprzecznej lub niespójnej z niniejszą klauzulą, z wyjątkiem sytuacji, gdy tego rodzaju zapis ogranicza w jeszcze większym stopniu odpowiedzialność Sprzedającego.

12. Ograniczenie eksportu

Kupujący wyraża zgodę na to, że produkty dostarczane przez Sprzedającego mogą podlegać lokalnym lub międzynarodowym przepisom i regulacji w zakresie kontroli eksportu oraz że bez uzyskania zezwoleń na eksport lub reeksport, wydanych przez właściwe władze, nie można sprzedawać, wynajmować, przekazywać wspomnianych dostaw ani ich używać do innego celu niż uzgodniony. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów i regulacji.

13. Prawo mające zastosowanie. Poddanie jurysdykcji i właściwości sądów

Niniejsze warunki będą regulowane przez prawo hiszpańskie oraz interpretowane zgodnie z nim.
Strony wyraźnie zrzekają się poddania jakimkolwiek innym przysługującym im jurysdykcjom i poddają się jurysdykcji i właściwości sądów niższej i wyższej instancji w Terrassa (Barcelona)-Hiszpania.

14. Siła wyższa

14.1 W przypadku, gdyby Sprzedający nie mógł w całości lub w części wykonać swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, wykonanie niedotrzymanych zobowiązań zostanie zawieszone, przy czym Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

14.2 Za siłę wyższą uważa się wszelkie przyczyny lub okoliczności wykraczające poza racjonalne możliwości kontroli Sprzedającego, łącznie - między innymi - ze strajkami dostawców, pracowników transportu i usług, awariami dostaw u osób trzecich, awariami w systemach transportowych, katastrofami naturalnymi, czasowymi powodziami, zamieszkami, strajkami, konfliktami pracowniczymi, strajkami personelu Sprzedającego lub jego podwykonawców, sabotażami, wszelkiego typu działaniami, zaniechaniami lub interwencjami rządu lub jego agencji, a także łącznie z pozostałymi przyczynami związanymi z siłą wyższą, ujętymi w obowiązujących przepisach i mającymi bezpośrednio lub pośrednio wpływ na działalność Sprzedającego.

14.3 W przypadku wystąpienia przyczyny związanej z siłą wyższą, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego w możliwie najszybszym terminie, podając wspomnianą przyczynę i przewidywany czas jej trwania. Podobnie powiadomi on o zakończeniu trwania przyczyny związanej z siłą wyższą, określając termin, w którym wykona swoje zobowiązanie/a zawieszone z wymienionego powodu. Wystąpienie zdarzenia siły wyższej uprawnia Sprzedającego do rozsądnego przedłużenia terminu dostawy.

15. Poufność

Strony mają obowiązek poufnego traktowania wszelkich dokumentów, danych, materiałów oraz informacji dostarczanych sobie wzajemnie i nieprzekazywania ich osobom trzecim, ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu niż do realizacji Dostawy, chyba że druga Strona udzieli stosownej pisemnej zgody.

Powyższe nie stanowi przeszkody, aby Sprzedający udostępnił nazwę Kupującego oraz podstawowe dane Dostawy jako część swoich referencji handlowych.

16. Rozwiązanie

16.1 Każda ze stron może natychmiast rozwiązać umowę o zamówienie poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, jeśli ta w sposób istotny narusza umowę o zamówienie.
Naruszenie umowy o zamówienie będzie uważane za istotne wyłącznie w przypadku, gdy Strona naruszająca umowę o zamówienie zostanie uprzednio powiadomiona na piśmie i nie naprawi naruszenia umowy o zamówienie w ciągu trzydziestu (30) dni po powiadomieniu.

Jednocześnie przyczyną rozwiązania umowy o zamówienie będą następujące sytuacje:

- rozwiązanie i/lub likwidacja lub ogłoszenie postępowania układowego z wierzycielami którejkolwiek ze Stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma to miejsce w ramach operacji fuzji, wykonywanych wewnątrz Grupy, do której dana Strona należy.
- zakończenie działalności którejkolwiek ze Stron.
- utrzymywanie się zdarzenia siły wyższej przez ponad trzy miesiące od daty odbioru powiadomienia jednej ze Stron drugiej strony.
- dowolna inna przyczyna rozwiązania umowy o zamówienie wyraźnie określona w pozostałych Klauzulach niniejszych Warunków.

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT